Privacy Statement Raasveld Expertise

Voor de behandeling en regeling van letselschade verwerken wij persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen en wat uw rechten zijn. Hierover willen wij u duidelijk en transparant informeren.
Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met de belangrijkste begrippen bedoelen:

  • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Denk daarbij aan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere persoonsgegevens.
  • Bijzondere persoonsgegevens: in geval van letsel gaat het om gegevens over uw gezondheid.
  • Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit onze administratie.

Van wie verwerkt Raasveld Expertise persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben of hebben gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld persoonsgegevens van betrokkenen met letsel in een schadedossier.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
Raasveld Expertise werkt veelal in opdracht van verzekeraars en is (mede) verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Meestal geeft u uw gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier, bijvoorbeeld via uw belangenbehartiger.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw schade te behandelen en vast te stellen. Ook gebruiken wij uw gegevens om bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben.

Hoe gaat Raasveld Expertise met de gegevens om?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Of zo lang verplicht is voor de wet. Daarna verwijderen wij uw gegevens of maken wij uw gegevens anoniem, zodat ze niet meer aan u gekoppeld kunnen worden.
Onze IT-systemen en website zijn goed beveiligd. En wij nemen steeds maatregelen om misbruik van gegevens te voorkomen. Binnen Raasveld Expertise kunnen persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier, gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw gegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.
Wij zijn extra voorzichtig met gevoelige gegevens zoals medische informatie. De door ons ingeschakelde medisch adviseur is verantwoordelijk voor het goed verwerken van uw medische gegevens. Deze informatie kan alleen opgevraagd worden na uw uitdrukkelijke toestemming. De medisch adviseur heeft een geheimhoudingsplicht.
Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Denk daarbij aan een schaderegelaar die in onze opdracht bij u op bezoek komt. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.
Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die wij inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze diensten. De persoonsgegevens kunnen ook worden verstrekt aan derden als wij daar een wettelijke verplichting toe hebben. Persoonsgegevens worden door Raasveld Expertise niet verkocht of verhuurd.

Welke regels gelden er voor Raasveld Expertise bij de verwerking van persoonsgegevens?
Voor de doeleinden die Raasveld Expertise nastreeft houden wij ons aan de volgende van kracht zijnde wettelijke bepalingen:

  • De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) (tot 25 mei 2018)
  • De Algemene Verordening Persoonsgegevens, de AVG (vanaf 25 mei 2018)
  • De Telecommunicatiewet (inzake e-mailverkeer)

Welke rechten heeft u?
U heeft het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen.
Heeft u een vraag of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door Raasveld Expertise? Neemt u dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@raasveldexpertise.nl. U kunt ook een brief sturen naar:
Raasveld Expertise
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 21
7440 AA Nijverdal

Wanneer wijzigt dit Privacy Statement?
Dit Privacy Statement wordt telkens geactualiseerd. Bijvoorbeeld wanneer er iets wijzigt in wetten en regels of als wij nieuwe dienstverlening ontwikkelen. Deze versie is van 25 april 2018.